Online Türk Edebiyatı

tanzimatsanat2

Tanzimat İkinci Dönem Edebiyatçıları

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891):
Tiyatro yazarı ve çevirmeni, devlet adamı.
Tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla ünlüdür. Moliere' den 16 çeviri ve uyarlama yaptı. Döneminin milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının öncüsüdür.
Eserleri:
Lehçe-i Osmani, Muntehebat-ı Durub-ı Emsal
Şecere-i Türk, Fezleke-i Tarih-i Osmani
Zor Nikah, Meraki, Azarya, Zoraki Tabip

Recaizate Mahmut Ekrem (1847-1914):
Fransa' da eğitim görmüş ve Batı edebiyatını savunan sanatçımız dönemin öncü ismidir. Eski edebiyatı savunan Muallim Naci ile eski-yeni edebiyat tartışmalarında yeni-Batılı edebiyatı savundu. Sanatın sanat ve güzellik için yapılması gerektiğini savundu. Daha çok aşk ve doğa konularını işledi. Dili ağır ve süslü olan sanatçı Servet-i Fünuncuları bir araya topladı ve Servet-i Fünun hareketine önderlik etti.
Eserleri:
Araba Sevdası
Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Zemzeme
Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat, Afife Anjelik
Muhsin Bey, Şemsa
Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan

Abdülhak Hamit Tarhan (1892-1937):
Şair, oyun yazarı, devlet adamı.
"Şair-i azam" ve "tezatlar şairi" olarak ünlendi. Eskiyi kesin bir dille reddetti. Sanatın, sanat ve güzellik için yapılması gerektiğini savundu. En çok ölüm konusunu işledi. Manzum ve mensur tiyatro eserlerinde tekniğe önem vermedi, bunları okumak için yazdığını söyledi. Ağır bir dil kullandı. Görevleri dolayısıyla birçok ülkeyi gezdi ve gördüklerini eserlerine yansıttı.
Eserleri:
Sahra
Belde veya Divaneliklerim, Makber
Ölü, Hacle, Garam, Validem, İlhamı Vatan
Macera-yı aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Zeynep, Finten, İlhan, Turhan, Hakan
Nesteren ve Liberte

Samipaşazade Sezai (1860- 1936):
Romancı, öykücü, oyun yazarı ve devlet adamı.
Batı edebiyat anlayışını savundu. Naım Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan' ı izledi.
Eserleri:
Següzeşt
Küçük Şeyler
Şir

Nabizade Nazım (1862-1893):
Romancı, öykücü
eserlerinde gözlem ve gerçekliği ön plana çıkardı ve diğer sanatçıların aksine kişiliğini gizlemeyi başardı. Köy hayatını bir konu olarak seçen ilk edebiyatçımızdır.
Eserleri:
Karabibik
Zehra

Muallim Naci (1850-1893):
Şair, Edebiyat araştırmacısı, devlet adamı.
Klasik medrese eğitimi aldı. Dönemindeki sanatçıların aksine aruzu ve dil hassasiyetini savundu. Recaizade Mahmut Ekrem' le eski-yeni tartışmaları yaptı. Fransız edebiyatından çeviriler yaptı. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamak için çaba gösterdi.
Eserleri:
Demdeme
Ömer' in Çocukluğu
Ateş-pare, Şerare, Füruzan
Lügat-ı Naci
Istılahat-ı Edebiye