Online Türk Edebiyatı

divansanat

Divan Edebiyatçıları

Şeyyat Hamza:
Hem aruz hem de hece kullanan şair, genellikle didaktik eserler yazmıştır.
Eserleri:
Yusuf u Züleyha

Hoca Dehhani (Konya):
Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.
Eserleri:
Selçuklı Şehnamesi

Ahmet Fakih (Anadolu):
İlk şairlerdendir.
Eserleri:
Çarhname

Mevlana (Konya):
Birkaç Türkçe beyit dışında tüm şiirlerini Farsça yazan ünlü tasavvuf şairidir. Mevlevilik yolunun kurucusu olarak bilinir.
Eserleri:
Mesnevi-i Maneviye
Divan-ı Kebir
Mektubat

Sultan Veled (Konya):
Mevlana' nın oğludur. Tasavvufi konuları işleyen şiirler yazmıştır. Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.

Gülşehri (Anadolu):
Dile ve aruz ölçüsüne hakim olan güçlü bir şairdir.
Eserleri:
Mantıku't-Tayr
Felekmake

Aşık Paşa (Kırşehir):
Mutasavvıf şairlerdendir. Aruz ve hece kullanır. Dil bilincine sahip şairlerdendir.
Eserleri:
Garipname

Ahmedi (Bursa - İStanbul):
Çağının en büyük divan şairidir.
Eserleri:
İskendername
Cemşid ü Hurşit

Kadı Burhanettin (Sivas - Kayseri):
Azeri lehçesini kullanan şairin hem aruz hem de heceyle yazılmış şiirleri vardır. Tuyuğ türünü edebiyatımıza kazandıran şairimiz olarak bilinir. Gazelleri de başarılıdır.

Kul Mes'ud:
Çevirileriyle ünlüdür.
Eserleri:
Manzum Kelile
Dinme

Nesimi (Bağdat):
Divan şiirinin Yunus Emre' si kabul edilir.
Azeri Türkçesiyle ve lirik bir anlatımla söylediği şiirlerde Hurufilik tarikatının esaslarını anlatır.
Eserleri:
Tuyuğlarıyla tanınır.

Şeyhi (Kütahya):
Mesnevileriyle ünlü divan şairidir. Hekimlik de yapmıştır.
Eserleri:
Harname
Hüsrev ü Şirin

Süleyman Çelebi (Bursa):
Mesnevilerini halkın anlayacağı bir dille yazmıştır.
Eserleri:
Vesilet-ün-Necat

Ali şir Nevaî (Herat, Çağatay):
Bilgin, devlet adamı ve Anadolu dışındaki en büyük divan şairidir. Eserlerinde Çağatay lehçesini kullanmıştır. Hamsesi vardır.
Eserleri:
Muhakemetü'l-Lugateyn
Mecalisü'n-Nefais
Mizanü'l-Evzan

Sinan Paşa:
Nesir alanında ünlenmiştir.
Eserleri:
Tazarruname

Ahmet Paşa (İstanbul):
Fatih' in arkadaşı olan şair din dışı konularda şiirler yazmış, kendinden sonrakilere örnek olmuş bir şairdir.
Eserleri:
Kerem

Mercimek Ahmed:

Sade nesrin en önemli temsilcisidir.
Eserleri:
Kabusname

Necati (İstanbul):

Şiire yerli motifler katan, atasözleri ve deyimleri kullanan, içten ve duygulu söyleyişi olan ünlü divan şairidir.

Fuzulî (Bağdat):
Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir. eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre yaşamın anmalı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da etkilendiği bilinmektedir.
Eserleri:
Şikayetname
Leyla ve mecnun
Hadikatü's-Süead
Beng ü Bade
Su Kasidesi
Sıhhat ve Maraz

Sehî Bey:

Anadolu' da ilk tezkireyi yazmıştır.
Eserleri:
Heşt Bihişt

Latifî:

Tezkiresiyle ünlü divan şairidir.
Eserleri:
Latifî Tezkiresi

Devam >>