Online Türk Edebiyatı

halkedebsorubankasi

1) 

I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.

IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve IV        B) II ve IV       C) I ve II             D) I ve III        E) IV ve V

 

Cevap E

 

2)

… şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai         B) Türkü          C) Ninni           D) Tekerleme   E) İlahi

 

Cevap B

 

3)

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.

III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

V. Söyleyeni belli değildir.

Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

Cevap E

4)

I. Devriye

II. İlahi

III. Semai

IV. Nutuk

V. Koşma

Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?

A) III ve V       B) I ve IV        C) I ve II             D) II ve III       E) IV ve V

 

Cevap A

 

5)

Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.

Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaside        B) Şathiye        C) Semai         D) İlahi            E) Nutuk

 

Cevap D

 

6)

Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme   B) Güzelleme-koçaklama                     C) Taşlama - şarkı   

                        D) Taşlama-güzelleme              E) Taşlama-gazel

 

Cevap D

 

7)

I. Mani

II. Hikmet

III. Ninni

IV. Tekerleme

V. Türkü

Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

Cevap B

8)

Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini koğarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

 

A) Koçaklama          B) Güzelleme     C) Ağıt D) Devriye       E) Taşlama

 

Cevap B

 

9.

Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor

Ehli fukaranın yüzü gülmüyor

Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor

Yazı belli değil hat belli değil

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

A) Şathiye        B) Koçaklama             C) Ağıt                        D) Taşlama      E) Güzelleme

 

 Cevap D

 

10.Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

A) Özel bir ezgisi vardır.

B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.

C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.

D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.

E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

 

Cevap B