Online Türk Edebiyatı

RusDiliveEdebiyati

Rus Dili ve Edebiyatı (Tarihi)

Rus edebiyatı, Fransız edebiyatının etkisinin görülmeğe başladığı yüzyıl olan XVIII. yüzyıla kadar dinle ilgili eserlerin din dışı kahramanlık destanlarının ,masal ve efsânelerin yazıldığı ve söylendiği büyük bir önem taşımayan devirle başlar. Büyük Petro zamanında alfabenin sadeleştirilmesi, matbaacılığın gelişmesi, tercümelere önem verilmeye başlanması, Rus edebiyatında Avrupa edebiyatının etkilerinin görülmesini sağlamış ve Rus edebiyat dilinin doğmasına yardım etmiştir. Bu bakımdan Rus edebiyatının başlangıcı olarak

Avrupa edebiyatının etkisinin görülmeye başlandığı XVIII. yüzyılın ikinci yarısı alınabilir. Rus edebiyatı başlıca şu bölümlere ayrılabilir :

1. Klâsik Dönem Rus Edebiyatı (XVIII. yüzyıl) :
Fransız şiirinin ve öbür edebiyat türlerinin taklit edilmesinden ibaret olan bu devrede Kantemir, Lomonosof, Tredakowski, Ckeraskof, Rusya'nın ilk önemli şairleridir. Kantemir (1708-1744) ve Lomonosov (1711-1765) şiir türünde, Krilov (1768-1844)fabl türünde, Fonvizin (1744-1792) de komedya türünde bu akımı Rusya'da temsil etmişlerdir.

2. Romantik Dönem Rus Edebiyatı (XIV. yüyılın ilk yarısı) :
Vatan şarkıları yazan Jukovsk ile başlayan Romantizm akımı, Rus edebiyatının ilk büyük şairi sayılan Puskin'le gelişmiştir.Hemen hemen her edebî türde eser vermiş olan Puşkin (1799-1837), en önemli romantik Rus sanatçısıdır. Puşkin, romantizmi (coşumculuk) Rus halkının yaşamından yerel renkler alarak zenginleştirmiştir. Ayrıca canlandırdığı kişilikleri eleştirel bir tutumla vermesi; insanın bencilliğini, çıkarcılığını, insan ile toplum arasındaki ilişkiyi anlatması nedeniyle gerçekçiliğin hazırlayıcısı sayılmıştır. En ünlü eserleri Bahçesaray Çeşmesi, Çingeneler, Yüzbaşının Kızı, Maça Kızı'dır. Şiir ve dram türlerinde eserler veren Lermantov ile komedya yazarı Griboyedov, bu devirin önemli sanatçılarıdır.

3. Gerçekçi Dönem Rus Edebiyatı (XIX. yüzyılın ikinci yarısı) :
Realizm akımı Fransız edebiyatından sonra en önemli sanatçılarını Rus edebiyatından yetiştirmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında yetişen sanatçılarla Rus edebiyatı, Realizm akımının en parlak çağını yaşarken, bir taraftan da bu sanatçılar, dünya edebiyatının sayılı sanatçıları arasında yer almalarını sağlayan eserler vermişlerdir. Tenkid alanında Belinski, hikâye ve roman alanında Gogol, roman alanında Turgenyev, alanında Çehov, Gorki, ünlü sanatçılar alanında Çehov Gorki, ünlü sanatçılardandır. Nikoloi Gogol (1809-1852) özellikle yergi üslûbuyla toplumunun kokuşmuş, bozulmuş yöntemlerini eleştirmiştir. Müfettiş adlı oyunu ve Ölü Canlar adlı romanı ünlüdür.
Fiodor Mihayloviç Dostoyevski (1822-1881) ise toplumdan çok, birey olarak insanın ruh dünyasını hem tabiî hem de sosyal çevresi içinde en ince ayrıntılarına kadar sergiler. Psikolojik tahlilleri oldukça başarılıdır. Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler,Ölü Bir Evden Anılar en ünlü romanlarıdır.
Bir başka önemli realist yazar Lev Nikoleyeviç Tolstoy(1828-1910), özellikle köylülerin dünyasını yazmıştır. Başlıca romanları: Harp ve Sulh(Savaş ve Barış), Anna Karenina, Hacı Murat.
Anton Çehov (1860-1904) daha çok hikâye ve tiyatro türlerinden ürün vermiştir.Hikâye türünde "Çehov tarzı hikâye" denilen bir çığır açmıştır.Bu tarz hikâyede giriş, gelişme, sonuç gibi kronolojik bir düzenlemeye itibar edil-mez; bir anı, bir durumu, ortamı, hayatın bir kesitini, olayların en çarpıcı yanını etkili bir şekilde vermeyi amaçlar. Üslûpta şiirsellik ve deneme türünü andıran bir anlatı-mı vardır. "Olay" yerine "durum" öğesine ağırlık verilir. Hikâyelerinden seçmeler 4cilt hâlinde MEB'da yayımlanmıştı. En önemli oyunları ise Vişne Bahçesi, Vanya Dayıve Martı'dır.Diğer önemli Rus realist yazarlar arasında İvan Turgenyev (1818-1883) ve Maksim Gorki (1868-1936) sayılabilir.

4. 20. Yüzyıl Rus Edebiyatı(Çağdaş Devir) :
Rusya'da meydana gelen Komünizm ihtilâlinden sonra, eski bağımsız sanatçılar kalmamış ve yeni sanatçılardan, Sovyet edebiyatı olduğunu ispat etmeleri ve yabancı yazarları taklit etmemeleri istenmiştir. Bu sebeple yetişen sanatçılar, belli bir ideolojinin tatbikçisi olmak yönünü seçmişlerdir. Fütürizmin Rus edebiyatındaki önemli temsilcisi Mayakovski (1893-1930) olmuştur. Şiirde Pasternak (1890-1960); hikâye ve romanda ise Zoşçenko (1895-1958),Şolohov (1905) ve Soljenitsin (1918) önde gelen sanatçılar arasında yer alırlar.
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Günümüzde İngilizce, uluslararası bir iletişim vasıtası olarak inkâr edilemez öneme haiz olmasına rağmen, diğer yabancı dil ve kültürlerin öğrenilmesi de aynı derecede ehemmiyetlidir. Bu bağlamda, Rus dilinin asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.   Rusça, yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dilidir. Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarında, beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezî bir konumda yer almaktadır. Uluslararası kongrelerde, siyasi müzakerelerde ve ticarî fuarlarda Rusça son derece önemli bir dildir. Ayrıca, entelektüel mirasımızın bir parçası olan zengin bir felsefi ve edebî geleneğin de dilidir.
     Bu zengin bilgi kaynağının kilidini açacak en iyi anahtar tabii ki Rus dilini öğrenmektir. Bir dili öğrenmek, nispeten basit bir faaliyet gibi görünebilir; lâkin o dili konuşan insanların edebiyatı, kültürü, folkloru ve tarihi öğrenildiğinde ne kadar zengin ve zenginleştirici bir tecrübe olduğu müşahede edilir. Dolayısıyla Rusça eğitimi, sadece kelimelerin, deyimlerin ve dilsel yapıların körü körüne ezberlenmesini gerektiren bir eğitim değildir. Rus dilini iyi öğrenme, çağımızın Rusça konuşan insanlarının dünya görüşü hakkında olduğu kadar Avrupa tarihi; felsefi ve kültürel gelişmeler hakkında da daha derin bir anlayışa kavuşmayı beraberinde getirecektir.

Kültürü Anlamak için Rus Dili Okumak

Dilin kültürle bağlantısı son yirmi yıldır Rusçayı öğrenmenin hiç değişmeyen sebebine götürür bizi: Rusya’nın muamma gibi kültürünün Türkler üzerindeki büyüleyici etkisi. Birçok Türk öğrenci için Rus edebiyatını okumak (özellikle de Dostoyevski’yi), onlarda, eserlerin yazıldığı dili öğrenme arzusunu uyandırmaktadır. Yaşayan Rus kültürüyle daha fazla tanışıklık, öğrencilerin sadece akıcı bir Rusçanın sağlayabileceği bilgi için iştahlarını kabartmaya yaramaktadır.

Bir  Kültür Dili Olarak Rusça

Rusça, modern bir kültür dili olarak nispeten yeni olmasına rağmen, klasik eserlerin büyük çoğunluğu on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yazıldığı için Rus kültür mirasının edebiyat, görsel sanat, tiyatro, opera, enstrümantal müzik ve baledeki zenginliği çok büyüktür. Dostoyevski ve Tolstoy gibi yazarları Türkçe çeviri yoluyla bir nebze anlamak mümkündür; fakat Rus kültürünün muazzam zenginliğinin doğru anlaşılması, Rus dilini iyi bir şekilde öğrenmeden mümkün olamaz. Komünizmin düşmesiyle ortaya çıkan çalkantılara rağmen Rus edebiyatı ve kültürü canlılığını ve renkliliğini devam ettirmektedir ve bu büyüleyici çağdaş eserlerin sadece küçük bir bölümü çeviri metin olarak mevcuttur.

Kariyerinizde Rusça

Öğrenciler Rusçayı doğal olarak sadece kişisel ve entelektüel tatmin için değil, kariyer fırsatları için de öğrenmektedir. Peki, Rusça pazarlanabilir bir beceri midir? Cevap; kesinlikle evet; fakat gittikçe daha kompleks hale gelen ve taleplerin sürekli değiştiği bir dünyada fırsatları takip edebilmek bazen zor olabilmektedir.  Rus Dili okuyan çoğu mezun için öğretmenlik ve devlet hizmeti eskiden en büyük istihdam alanlarıydı.  Ancak bugün Rus Dili mezunları, dil ve kültür becerilerini hem Rusya’da hem Türkiye’de geniş yelpazede birçok alanda kullanma imkânına sahiptirler. Mezunlar Türk ve Rus şirketlerinde finans ve politika analisti olarak iş bulmaktadırlar. Rusça bilen Türkler için sayısız fırsatlar mevcuttur. Rusya’daki Türk hukuk firmaları, ticari şirketler ve danışmanlık firmaları çok hızlı büyümekte ve her zaman Rus dilini bilen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, onlara kapıları açan şeyin Rus dili ve kültürünü iyi öğrenmek olduğunu gözlemlemektedirler.

Kısaca Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü :
Bu programda Rus Dili, Kültürü ve Edebiyatı eserleri incelenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm kuruluşları, elçilikler, tercüme büroları çalışma alanlarıdır. Rus dili ve edebiyatı programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler
 • İSTANBUL- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ANKARA -DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 • GAZİ -FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • ERCİYES -FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • H. DULATİ TARAZ DEVLET- H. DULATİ TARAZ DEVLET
 • ISSIK-GÖL DEVLET- ISSIK-GÖL DEVLET
 • BAKÜ DEVLET- BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
 • BAKÜ SLAVYAN- BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ
 • SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI- İSLAV ÇALIŞMALARI FAKÜLTESİ
 • İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET- İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET
 • A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER -A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER
 • ABAY ALMATI DEVLET ABAY ALMATI DEVLET
 • AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ- AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ
 • H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU- H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU
 • ERCİYES EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • H. JUBANOV AKTÖBE- H. JUBANOV AKTÖBE
 • İ. JANSUGUROV YEDİSU- İ. JANSUGUROV YEDİSU
 • KORKUT ATA KIZILORDA DEVLE-T KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET
 • L. N. GUMİLEV AVRASYA- L. N. GUMİLEV AVRASYA
 • M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN- M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN
 • O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN- O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN
 • Ş. ESENOV AKTAU- Ş. ESENOV AKTAU
 • Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU -Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU
 • BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER- BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER
 • OŞ DEVLET- OŞ DEVLET
 • KOMRAT DEVLET -KOMRAT DEVLET
 • DOĞU KAZAKİSTAN- DEVLET DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET